Facebook Button

VEDTEKTER for Sandefjord Fotoklubb

Vedtatt på årsmøte 16. nov. 1994

1. Navn.

Klubbens navn er Sandefjord Fotoklubb.

2. Formål.

Sandefjord Fotoklubb har til formål å arbeide for større utbredelse og mer kjennskap til fotografi.

3. Medlemskap.

Personer som er aktivt interessert i fotografering kan bli medlem. Medlemmer som ikke har betalt foregående års kontigent blir automatisk strøket.

4. Kontigent.

Medlemmene betaler en årlig kontigent som betales forskuddsvis, og senest innen dato for årsmøtet. Hovedmedlemmer betaler full kontigent. Studenter, skole elever og vernepliktige betaler 1/2 kontigent. Ved ny innmeldelse etter 20 mai betales 1/2 kontigent. Kontigentens størrelse fastsettes av årsmøtet.

5. Tilknytning til andre organisasjoner.

Sandefjord Fotoklubb står tilsluttet Norsk Selskap for Fotografi (NSFF).

6. Organisasjon.

Sandefjord Fotoklubb styre består av minst fem medlemmer. Årsmøtet velger leder, nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem. Sekretær og kasserer velges for 2 år. Styret fungerer som valgkomite før årsmøtet og legger fram forslag til nytt styre. Styret foreslår også oppnevning av revisor og underutvalg.

7. Årsmøtet.

Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, der alle betalende medlemmer har syemmerett. Ordinært årsmøte avholdes en gang pr.år innen utgangen av februar. Innkallelse til årsmøtet skal være tilsendt medlemmene minst 1 måned før møtedagen. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes skriftlig til styret senest 14 dager før årsmøtedato. Lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig. Dagsorden skal inneholde:

1) Åpning.

2) Konstituering.

a) Valg av møteleder og referent.

b) Godkjenning av dagsorden og innkalling.

3) Årsberetning.

4) Revidert regnskap.

5) Budsjett.

6) Fastsettelse av kontigent.

7) Innkomne forslag.

8) Valg.

a) Styre

b) Revisor

c) Andre utvalg

9) Eventuelt.

Årsmøtets eller det ekstraordinære årsmøtets beslutning i hver enkelt sak vedtas med simpelt flertall. Unntatt fra dette er endringer eller tillegg i vedtektene som krever 2/3 flertall.

8. Ekstraordinært årsmøte.

Det innkalles til ekstraordinæret årsmøte når styret eller 1/3 av medlemmene ønsker det.

9. Styret

Styret er ansvarlig for klubbens drift mellom årsmøtene. Styret er beslutningsdyktig når innkalling har skjedd og 3 eller fler medlemmer er tilstede.

10. oppløsning.

Oppløsning av Sandefjord Fotoklubb kan bare skje på ordinært eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall.